Telsiz Yonetmeligi

Kanun, Yonetmelik, Isletme, Resmi Gazete yayinlari, Dilekce-Basvuru ve diger Amator mevzuatlari

Telsiz Yonetmeligi

Mesajgönderen TA2MJO » Cum Oca 05, 2007 7:38 am

Yayımı : 6.10.1983 tarih ve 18183 sayılı Resmi Gazete
Değişiklikler:
1) 23.7.1984 tarih ve 18467 sayılı Resmi Gazete
2) 9.5.1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete

BİRİNCİ KISIM
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1.-
Bu Yönetmeliğin amacı,2813 sayılı Telsiz Kanununun amatör telsizcilik konusu dışında kalan hükümlerinıin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2.-
Bu Yönetmelik 2813 sayılı Telsiz Kanununa göre kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin telsiz sistemi kurma ve işletmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile yapılacak iş ve işlemleri kapsar.
Kısaltmalar ve tanımlar
MADDE 3.-
Bu yönetmelikte geçen;
1) Ulaştırma Bakanlığını:"Bakanlık" kısaltması
2) Genelkurmay Başkanlığını:"Genkur""
3) Milli İstihbarat Teşkilatını:"MİT""
4) Haberleşme Yüksek Kurulunu:"HYK""
5) Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünü:"PTT""
6) Telsiz İşleri Genel Müdürlüğünü:"TGM""
7) Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini:"ITU""
8) Uluslararası Telsiz Tüzüğünü:"ITU/RR""
9) Türk Silahlı Kuvvetlerini:"TSK""
10) Telsiz Yayın Kontrolunu:"TYK""
11) Uluslararası Telsiz Danışma Komitesini:"CCIR""
12) Uluslararası Saati:"UTC""
13) Milletlerarası Denizde Can Enmiyet Sözleşmesini:"SOLAS-74""
14)"Telsiz" terimi: aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yolu ile açık veya kod'lu veya kriptolu, ses, Data ve resimleri vermeye, almaya veya yanlızca vermeye veya almaya yarayan sistemleri,
15) "Radyo Televizyon Yayını" terimi; Elektromanyetik dalgalar yolu ile doğrudan kitle haberleşmesi amacı ile yapılan, ses, ses/resim (TV) veya diğer tip yayınları kapsayan yayın çeşitlerini,
16) "Telsiz Yayın Kontrolu" terimi; Olağanüstü haller ile ülkenin güvenligini ilgilendiren durumlarda; sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde düşman uçak,gemi ve
17) diğer muhabere elektronik vasıtalarının,elektromanyetik yayınlardan seyrüsefer yardımcısı olarak veya istihbarat amacı ile istifade etmelerine mani olmak üzere,bu yayınların geçici veya süresiz olarak durdurulmasını vaya kısıtlanmasını,
17) "Enterferans" terimi; İlgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak sağlanan her türlü haberleşme hizmetini engelleyen, kesinti yaratan veya niteliğini bozan çeşitli yayın veya elekromanyetik etkileri,
18) "Kamu haberleşmesi" terimi; PTT'nin yürütmekte yükümlü olduğu ve kendi kuruluş kanununda belirtilen haberleşmeyi,
19) "Radyasyon" terimi; Herhangi bir kaynaktan doğan elektromanyetik enerjinin dalga şeklinde dışarıya yayılmasını,
20) "Emisyon" terimi; Bir verici istasyonunun meydana getirdiği radyasyonu veya radyasyon üretimini,
21) "Sabit Servis"terimi; Belirlenmiş sabit noktalar arasındaki telsiz haberleşme hizmetlerini,
22) "Sabit İstasyon" terimi; Bir sabit servis içinde çalışan telsiz istasyonunu,
23) "Mobil Servis" terimi; Mobil ve kara istasyonları veya mobilistasyonlar arasındaki telsiz haberleşmesi servisini,
24) "Kara İstasyonu" terimi; Hareket halinde kullanılması düşünülmeyen mobil servisteki telsiz istasyonunu,
25) "Mobil İstasyon" terimi; Mobil servis içinde hareket halinde iken yahut belirtilmemiş noktalarda duraklama esnasında çalıştırılan telsiz istasyonunu,
26) "Hava Mobil Servisi" terimi; Hava sabit istasyonları ile hava aracı istasyonları veya sadece hava aracı istasyonları arasındaki bir mobil haberleşme servisini,
27) "Hava Seyrüsefer Servisi" terimi; Hava araçlarının yararlanmaları ve emniyetle kullanılmaları amacına yönelik bir telsiz seyrüsefer servisini,
28) "Hava Aracı İstasyonu" terimi; Hava mobil servisi içinde ve bir hava aracı üzerine monte edilmiş telsiz istasyonunu,
29) "Deniz Mobil Servisi" terimi; Sahil ve gemi istasyonları arasında mobil olarak çalıştırılan bir servisi,
30) "Sahil telsiz istasyonu" terimi; Deniz mobil servisi içinde hizmet gören bir kara istasyonunu,
31) "Gemi istasyonu" terimi; Deniz mobil servisindeki bir deniz aracındaki telsizi veya limanda devamlı olarak demirlememiş olan araçtaki telsiz istasyonunu,
32) "Radyo D/F"terimi; Bir istasyonun istikametini telsiz dalgalarını alarak tayin etmeyi,
33) "Kod Haberleşmesi" terimi; Bir cümlenin veya bir metni teşkil eden cümle veya cümleciklerin önceden hazırlanmış bir kaç harf veya rakam gurubu ile gönderilmesini veya alınmasını,
34) "Ana İstasyon" terimi;Kara mobil servisi içinde haberleşmeyi idare eden bir kara istasyonunu,
35) "Telsiz Haberleşmesi" terimi;Telsiz dalgaları vasıtası ile yapılan telekomükasyonu,
36) "Radyo dalgaları" terimi; 3000 GHz in altındaki frekanslarda olup, suni bir kılavuz olmaksızın boşlukta yayılabilen elektromanyetik dalgaları,
37) "Telekomünikasyon" terimi; İşaretlerin,sinyallerin yazı,resim,ses veya herhangi bir nitelikteki bilginin telli, telsiz,optik veya diğer elektromanyetik sistemler vasıtasıyla gönderillmesini ve alınmasını,
38) "Data" terimi; Olayların,sayıların,harflerin ve sembollerin birini veya tümünü veya bir konu,fikir,durum veya diğer faktörlerle ilgili olayları göstermek için kullanılan genel tanımı
39) "Uluslararası Denizcilik Organizasyonu"IMO kısaltması,
40) Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunu; ICAO kısaltması,
41) "Gemi tipi VHF deniz telsizi" terimi; Her tonajdaki gemilerde bulundurulması mecburi ve standartlar Yönetmeliğinde standartları belirlenmiş olan VHF Deniz telsizini,
42) "Yat tipi VHF deniz telsizi" terimi;Kapasitesi 12 kişiden fazla olan yatlarda,yat şirketlerine ait her türlü yatlarda bulundurulması mecburi olan,diğer yatlarda talep halinde bulundurulmasına izin verilen Standartlar Yönetmeliğinde standartları belirlenmiş olan VHF deniz telsizini,
43) "VHF deniz el telsizi" terimi; Gemi içi ve liman faaliyetlerinde veya balıkçılar tarafından avlanma sahalarında kullanılabilen,Standartlar Yönetmeliğinde standartları belirlenmiş olan, elde taşınabilir VHF deniz telsizini,
44) "Çift dinleme (dual watch)" terimi; VHF deniz telsizlerinde herhangi bir konuşma kanalını dinleme durumunda iken, aynı zamanda 16 ncı kanalın da dinlenmesine imkan veren otomatik düzeni,
İfade eder.
Bakanlık tarafından telsiz işleri ile ilgili olarak ayrıca teknik tanımları ihtiva eden bir broşür yayınlanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve izinler
Başvurularda aranacak hususlar
MADDE 4.-
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere,PTT imkanları ile haberleşme sağlanmaması veya milli güvenlik ya da kamu yararı açısından gerekli olması hallerinde veya eğitim ve öğretim kurumlarına ve gerçek kişilere amatör maksatlar için, talepleri üzerine telsiz kurma veya her türlü telsiz haberleşme sistemi tesis etme ve kullanma izni verilebilir.
PTT imkanları ile sağlanamaması nedeniyle verilen izinler bu idarece imkan sağlanması halinde geri alınabilir.
Telsiz kurma ve kullanma talebinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki hususlar aranır.
a. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve anayasal rejime karşı bir eylemden dolayı mahkum olmamak,
b. Silah veya narkotik kaçakçılığı veya toplu kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
c. Kamu haklarından ve medeni haklardan kısıtlı ve yasaklı bulunmamak,
d. Yukarıda belirtilen ve benzeri suç niteliğindeki eylemlere karışmış olmamak
Yukarıda (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen haller, talep sahiplerince, Cumhuriyet Savcılıklarından alınacak bilgilerle tevsik edilir.
(d) bendinde yazılı haller için müracaat sahibinin talep formundaki beyanı esas alınır.Ancak Bakanlık İçişleri Bakanlığından gerekli soruşturmanın yapılmasını ister. Tahkikat sonucu (d) bendinde belirtilen hallerin mevcudiyeti halinde yapılan işlemler iptal edilir.
Ruhsat ve izin işlemleri
MADDE 5.-a.
TSK ve kendi görev sahaları ile ilgili konularda MİT müsteşarlığının kuracağı tesisler,frekans tahsis ve tescil işlemlerini yaptırmak kaydı ile ruhsata tabi değildir.
b. PTT' nin kamu haberleşmesini sağlamak amacı ile halen mevcut ve işlettiği veya kiraya verdiği veya kurup işleteceği veya kiraya vereceği telsiz sistemleri de ruhsattan muaftır.
HYK' nun tespit edeceği esaslara göre tesis izni alınması,frekans tahsis ve tescillerinin yapılması kaydı ile, PTT'ce kamu haberleşmesini sağlayan telsiz sistemleri kurulup işletilebilir.
c. Tesis kurma izni ile ruhsat ve kullanma izni alınmasında aşağıdaki usuller uygulanır:
(1) Kurulması ve kullanılması istenilen telsiz sisteminin;kara,deniz ve hava servislerinde tesis edileceği dikkate alınarak ilgili müracaat talep formu seçilir.İki kopya form doldurulur.
(2) Talep formlarında gösterilmiş bulunan bölümlere gereken;teknik;idari ve güvenlik ile ilgili bilgiler doldurulur. Kullanım amacı ihtiva eden gerekçeli rapor eklenir.Formun imza edilmesi gereken bölümleri, yetkililerce imzalanır.
(3) Talep formlarına, kurulması ve işletilmesi istenilen telsiz haberleşme sistemi veya sistemlerine ait projeler ve projelerin tatbik edileceği, saha, yer veya yerlere ait kroki veya haritalar eklenir.
(4) Sistem veya sistemlerde farklı teknik özellikte kullanılacak cihazlar planlanmış ise;bunların sadece teknik özellikleri aynı talep formunda gösterilir.
(5) Eğer kullanılması planlanmış bulunan cihazlara ait broşür ve benzeri bilgi ihtiva eden belgeler mevcut ise, bunlarda talep formlarına eklenir ve bir yazı ile birlikte Bakanlığa gönderilir.
(6) Alıcısı ve vericisi aynı şasi üzerinde monteli ve komple olan cihazlar bir ruhsat üzerinde işlem görür.
d. Değerlendirme;
Bakanlık/TGM' ce talep formları ve ekleri detaylı incelemeye tabi tutularak,
(1) Sistemin kurulacağı yerlerde veya araçlarda, PTT haberleşme imkanlarının bulunup bulunmadığı araştırılır.
(2) Milli Güvenlik ya da kamu yararı açısından gerekli olup olmadığı tespit edilir.
(3) Engel görülmediği taktirde, sistem/ sistemler için kurma izni verildiği ve talep edilen bandda frekans tahsisi yapılabileceği bildirilir.
Değerlendirme işlemlerinin bitirilmesinden sonra formun bir kopyası yazı ile ilgilisine gönderilir.
e. Tesis izni alan müracaat sahiplerinin yapacakları işler:
(1) Müracaat sahipleri, sistem tesis izni veren yazıyı ve formu alınca sistemle ilgili,ihaleye çıkma, satınalma, yurt içinde imal ettirme veya mümkün degil ise ithal ettirme ve montaja başlama işlerine girişirler.
(2) Frekans tahsis işlemleri için 20 nci madde esasları uygulanır.
(3) Sistemlerin montajlarının bitirilmesi,cihaz ve sistem ayarları işlemlerinin tamamlanmasından sonra "kullanma izni" verilmesini temin maksadıyla, durum yazı ile Bakanlığa bildirilir.
f. Bakanlık "Kullanma İzni"nin verilmesi için teknik kontrolunu, "teknik kontrol" formundaki bilgilere dayanarak mahallinde, teknik kontrolörlerine yaptırır.Yapılan kontrolda, proje uygulamaları ve kullanılan cihazların özellikleri bildirilen standartlara uymadığı taktirde, tespit edilen aykırılıklar giderilinceye kadar "kullanma izni" verilmez.Ayrıca aykırılıklar. Montaj hatalarından ileri gelmeyip, cihazların standartlara uymamasından kaynaklanıyorsa, bu hatalar giderilinceye kadar geçici olarak tahsis edilen frekanslar da geri alınır.
g.Teknik kontrol sonuçlarına göre projelere uygun uygun bulunan sistemlere, ruhsatla birlikte kullanma izni de verilir.Ancak bu işlemin neticelendirilebilmesi için; sistemdeki/ sistemlerde ki cihazlara ait harç tutarlarının,herhangi bir mal sandığına yatırılması ve harç makbuzları tasdikli fotokopilerinin Bakanlığa verilmesi zorunludur.
Bu işlemleri tamamlamamış ve ruhsat almamış olanlar, sistemlerini çalıştıramazlar.
h. Yabancı devletlerin Türkiye' deki diplomatik temsilciliklerine, münhasıran kendi Hükümet merkezleri ile haberleşmek üzere; mütekabiliyet esaslarına bağlı olarak, Bakanlık Kurulu Kararı çıkarılması süretiyle sistem kurmalarına ve işletmelerine izin verilebilir.Ancak çıkarılan kararnameye ilişkin olarak sistemin kurulup işletilebilmesi için Bakanlıktan ruhsatname alınması zorunludur.Bununla ilgili her türlü işlemler,Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yürütüiür. Ruhsat işlemleri için, ilgili TGM formları kullanılır.
Kullanma izni verilmesi ve kontrolu, mütekabiliyet esaslarına tabidir.Sistemlere ait ruhsatlar için, mütekabiliyet halinde harç alınmaz.
i. Yabancı devletler ile yapılan anlaşma veya andlaşmalara dayanılarak kurulmuş veya kurulacak telsiz cihaz ve tesisleri, bu anlaşma ve andlaşmalardaki varsa özel hükümlere tabidir.
Telsiz sistemlerinde yapılacak değişiklikler
MADDE 6.-
Ruhsat alarak telsiz tesislerini işletmekte olan kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin işletmekte oldukları aşağıdaki telsiz sistemlerinde yapılabilecek değişiklikler için Bakanlığa başvurulması, gerekli olan müsaadenin alınması ve bunların ruhsatlara kaydettirilmesi zorunludur.
a.MF ve HF bandında çalışan telsiz sistemlerinde; yer, teknik özellik ve emisyon çeşitlerinin değiştirilmesi:
(1) Yapılacak değişikliklerin genel karakteristiklere olan etkilerini belirten bir belge ibraz edilmeden, kullanıcılar tarafından telsiz cihazlarının teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik ve tadilat yapılamaz.
(2) Sistemlerdeki istasyonların emisyon tiplerinin değiştirilmesi, doğrudan doğruya frekans tahsisine etki edeceğinden, önceden Bakanlıktan müsaade alınması zorunludur.
(3) Sistemdeki sabit bir istasyonun yerinin değiştirilmesi ve sisteme yeni sabit bir istasyon ilavesi mümkündür.Ancak yeni sabit istasyonun ilavesi için harç yatırılması ve ilave edilen istasyonun ruhsatta belirtilmesi gereklidir.
b. VHF/UHF bandlarında çalışan sabit ve mobil telsiz sistemlerinde; yer teknik özellik ve emisyon tiplerinin değiştirilmesi:
(1) Kara mobil servisinde çalışan telsiz cihazları üzerinde tadilat ve değişikliğin niçin yapılması gerektiği hususu ile genel teknik özelliklere etkilerini gösteren bir belgenin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.Uygun görülenler haricindeki cihazlar üzerinde hiç bir tadilat ve teknik özelliklerinde değişiklik yapılamaz.
(2) Kara mobil servisinde çalışan bir ana istasyon ve diğer mobil istasyonlar, ruhsatlarında ve frekans tescil listelerinde belirtilen bölgelerin dışında çalıştırılamaz. Bu gibi değişiklikler, ancak; mobil istasyonlarda kullanılan frekans veya frekansların gidilecek bölge ve bölgelerdeki diğer istasyonlara enterferansa sebep olup olmayacakları tespit edildikten sonra mümkündür.Yurt sathında kullanılacağı ruhsatnamelerinde yazılı cihazlar bu hükmün dışındadır.
Bu tespit ve çalışma faaliyetleri, Bakanlığa yapılacak yazılı müracatlar üzerine neticelendirilir.
(3) Bir mobil istasyonunun, çalışma bölgesindeki kara ana istasyonundan azami ne kadar uzaklaşabileceği hususu; Bakanlık tarafından teknik olarak hesaplanır ve ruhsatı verilirken özel bölümüne yazılır.Mobil istasyonlar ruhsatlarında yazılı bulunan be mesafeler dışında çalıştırılamaz.
(4) Mobil serviste kullanılan araçların değiştirilmesi hallerinde; araçların motor, şasi ve plaka numaraları, Bakanlığa bildirilir.Bunlara ait ruhsatlar da gönderilerek, ruhsatlar üzerinde gereken değişikliklerin yapılması ve tasdik edilmeleri sağlanır.
(5) Mobil serviste çalıştırılan telsiz istasyonlarının emisyon tipleri değiştirilemez.
c. Deniz ve hava mobil servislerinde; yer, teknik özellik ve emisyon tiplerinin değiştirilmesi:
(1) Bütün deniz ve hava mobil servislerinin özelliklerinden dolayı yer değiştirmelerinde bir limitleme söz konusu değildir.
(2) Teknik özelliklerindeki değişiklikler için, (a) fıkrası (1) nci bendi hükümleri uygulanır.
(3) Deniz ve hava mobil servisleri ile müşterek çalışan kara sabit ve sahil telsiz istasyonlarının görülen lüzum üzerine yer değişikleri yapılabilir.
Ancak bu değişiklikler; verilen ruhsatlara da aktarılır ve Bakanlığa tasdik ettirilir.
d. Deniz ve hava seyrüsefer yardımcısı istasyonları (TSK.leri dahil); yer, teknik özellik ve emisyon tiplerinde değişikliklerin yapılması:
Bakanlık tarafından önceden, uluslararası kuruluşlar ile koordine yapılması ve ancak bundan sonra lüzumlu değişikliklere gidilmesi esastır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Operatörler
Ehliyetli operatör kullanılması esasları:
MADDE 7.- a.
Genel Esaslar:
(1) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler;kara sabit ve mobil telsiz istasyonları ile deniz ve hava mobil istasyonlarında;Bakanlıkca uygun görevler için verilmiş olan operatör ehliyetnamesini haiz operatörler kullanmak zorundadırlar.
Ancak bu gibi istasyonlarda sorumlu operatörler tarafından cihazların ve sistemlerin bütün ayar ve kontrolleri yapıldıktan sonra, ehliyetli operatörlerin kontrolunda olmak kaydı ile,cihaz ve sistemler diğer şahıslar tarafından kullanılabilir.
(2)Kara, deniz ve hava mobil servislerinde kullanılan otomatik haberleşme (teleks ve Data aktarma gibi) cihazlarının,ehliyetli birer telsiz operatörü tarafından kullanılması esastır. Ancak; bütün ayarlar yapıldıktan sonra bu sistemler yetkili kılınacak şahıslar tarafından kullanılabilir.
b. Kara sabit ve mobil servisleri için ehliyet cinsleri ve özellikleri:
(1) Sabit ve mobil servisler için ehliyet tipleri 5 kategoriye ayrılır.
(a) 1 nci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyetnamesi,
(b) 2 nci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyetnamesi,
(c) Telsiz telgraf özel operatör ehliyetnamesi,
(d) Telsiz telefon operatör ehliyetnamesi,
(e) Tahditli telsiz telefon operatör ehliyetnamesi,
(2) Birinci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyetnamesi;
Birinci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyeti alacak adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır:
(a) Temel elektrik, elektronik ve radyo teorisi üzerinde genel bilgi ile sabit ve mobil servislerde kullanılan çeşitli telsiz telgraf ve telsiz telefon cihazlarının pratik kullanımları hakkında genel bilgiye sahip olunması,
(b) (a)fıkrasında belirtilen cihazların çalıştırılması, ayar ve koruyucu bakımlarında kullanılacak test ve ölçü aletleri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olunması,
(c) Mors kodu ile dakikada beş karakterden oluşan kod grubundan hatasız olarak 20 grubun alınması/gönderilmesi veya metin halinde 25 kelimenin alınması/gönderilmesi,
(d) Telsiz telefon ile doğru alma ve gönderme yapabilmek,
(e) Telsiz haberleşmesi ile ilgili beynelmilel dökümanlar ve can güvenliği ile ilgili anlaşmalar hakkında bilgi sahibi olunması,
(f) İngilizce veya Fransızca dillerinden biri ile uluslararası haberleşme kurallarına göre haberleşme yapabilmek,
(3) İkinci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyetnamesi:
İkinci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyeti alacak adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır;
(a) Temel elektrik, elektronik ve radyo teorisi hakkında genel bilgi ile mobil servislerde kullanılan çeşitli telsiz telgraf ve telsiz telefon cihazlarının pratik kullanımları hakkında genel bilgiye sahip olunması,
(b) (a)fıkrasında belirtilen cihazların çalıştırılması, ayarı ve koruyucu bakımları hakkında pratik bilgi sahibi olunması,
(c) Mors kodu ile dakikada,beş karakterden oluşan kod grubundan hatasız olarak 16 grubun alınması/gönderilmesi veya metin halinde 20 kelimenin alınması/gönderilmesi,
(d) Telsiz haberleşmesiyle ilgili beynelmilel dökümanlar ve can güvenliğiyle ilgili anlaşmalar hakkında bilgi sahibi olunması,
(4) Telsiz telgraf özel operatör ehliyetnamesi:
Telsiz telgraf özel operatör ehliyetnamesi alacak adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır;
(a) Temel elektrik ve elektronik konularında genel bilgi sahibi olunması,
(b) Telsiz telgraf cihazlarının çalıştırılması ve ayarlarının yapılması hususlarında pratiğe sahip olunması,
(c) Mors kodu ile beş karakterden oluşan kod grublarından dakikada 16 grubun alınması/gönderilmesi veya metin halinde 20 kelimenin alınması/gönderilmesi,
(5) Telsiz telefon operatör ehliyetnamesi:
Telsiz telefon operatör ehliyetnamesi alacak adaylarda aşagğdaki nitelikler aranır;
(a) Temel elektrik ve radyo teorisi hakkında genel bilgi sahibi olunması,
(b) Sabit ve mobil servislerde kullanılan telsiz telefon cihazlarının ayarlanması ve kullanılması hakkında pratik bilgi sahibi olunması,
(c) Telsiz telefon ile doğru olarak gönderme ve alma yapabilmesi,
(d) Telsiz haberleşmesiyle ilgili beynelmilel dökümanlar ve can güvenliğiyle ilgili anlaşmalar hakında bilgi sahibi olunması,
(6) Tahditli telsiz telefon operatör ehliyetnamesi:
Tahditli telsiz telefon ehliyetnamesi alacak adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır;
(a) Telsiz telefon cihazlarının çalıştırılması ve ayarı hakkında pratik bilgi sahibi olunması,
(b) Telsiz telefon ile doğru olarak gönderme ve alma yapabilmesi
(c) Uluslarası telsiz telefon haberleşme usulleri ve can güvenliği ile ilgili anlaşmalar hakkında bilgi sahibi olunması,
c. Hava mobil servisleri için ehliyet cinsleri ve özellikleri:
(1) Hava mobil servisi için ehliyet tipleri 5 sınıfa ayrılır.
(a) 1 nci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyetnamesi,
(b) 2 nci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyetnamesi,
(c) Telsiz telgraf özel operatör ehliyetnamesi,
(d) Telsiz telefon operatör ehliyetnamesi,
(e) Tahditli telsiz telefon operatör ehliyetnamesi,
(2) Birinci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyetnamesi:
Birinci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyetnamesi alacak adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır;
(a) Temel elektrik ve radyo teorisi üzerinde genel bilgi, mobil servisinde kullanılan çeşitli telsiz telgraf ve telsiz telefon cihazlarının, yön bulma cihazları dahil olmak üzere,ayar ve pratik kullanımları, ayrıca diğer hava seyrüsefer cihazları üzerinde genel bilgi,
(b) (a)fıkrasında belirtilen cihazların çalışması ve bakımları hakkında teorik ve pratik bilgiye sahip olunması,
(c) Uçuş esnasında (a) fıkrasında belirtilen cihazlarda meydana gelebilecek arızaların giderilmesi hususunda pratik bilgiye sahip olunması,
(d) Mors kodu ile dakikada, beş karakterden oluşan kod grubundan hatasız olarak 20 grubun alınması/ gönderilmesi veya metin halinde 25 kelimenin alınması/ gönderilmesi,
(e) Telsiz telefonla doğru alma ve gönderme yapabilmesi,
(f) Telsiz haberleşmesi ile ilgili beynelmilel dökümanlar, denizde can güvenliği ile ilgili anlaşmalar ve hava seyrüsefer sabit ve mobil servisleri ile ilgili hususlar hakkında bilgi sahibi olunması,
(g) Dünya coğrafyası, özellikle deniz ve havayolları ve önemli haberleşme istikametleri hakkında bilgi sahibi olunması,
(h) İngilizce veya Fransızca dillerinden biri ile uluslararası kurallara göre yazılı veya sözlü haberleşme yapabilmesi,
(3) İkinci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyetnamesi:
İkinci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyeti alacak adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır;
(a) Temel elektrik ve radyo teorisi üzerinde genel bilgi, mobil servislerde kullanılan çeşitli telsiz telgraf ve telsiz telefon cihazlarının, yön bulma cihazları dahil olmak üzere, ayar ve pratik kullanımları, ayrıca diğer hava seyrüsefer cihazları üzerinde genel bilgi,
(b)(a)fıkrasında belirtilen cihazların çalıştırılması ve bakımları hakkında teorik ve pratik bilgiye sahip olunması,
(c) Uçuş esnasında (a) fıkrasındaki belirtilen cihazlarda meydana gelebilecek küçük arızaların giderilmesi hususunda pratik bilgiye sahip olunması,
(d) Mors kodu ile dakikada beş karakterden oluşan kod grubundan hatasız olarak 16 grubunalınması/ gönderilmesi veya metin halinde 20 kelimenin alınması/gönderilmesi,
(e) Telsiz telefonla doğru alma ve gönderme yapabilmesi,
(f) Telsiz haberleşmesi ile ilgili beynelmilel dökümanlar, denizde can güvenliği ile ilgili anlaşmalar ve hava seyrüsefer sabit ve mobil servisleri ile ilgili hususlar hakkında bilgi sahibi olunması,
(g) Dünya coğrafyası, özellikle deniz ve hava yolları ve önemli haberleşme istikametleri hakkında bilgi sahibi olunması,
(h) İngilizce veya Fransızca dillerinden biri ile uluslararası kurallara göre yazılı veya sözlü haberleşme yapabilmesi,
(4) Telsiz telgraf özel operatör ehliyetnamesi:
Adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır;
(a) Elektrik ve radyo teorisi üzerinde genel bilgi, mobil servislerde kullanılan çeşitli telsiz telgraf ve telsiz telefon cihazlarının, yön bulma cihazları da dahil olmak üzere ayar ve pratik kullanılmaları, ayrıca diğer hava seyrüsefer cihazları üzerinde genel bilgi sahibi olunması,
(b) Telsiz telgraf cihazlarının ayarlanması ve çalıştırılması hakkında pratik bilgi sahibi olunması,
(c) Mors kodu ile beş karakterden oluşan kod gruplarından dakikada 16 grubun alınması/ gönderilmesi veya metin halinde 20 kelimenin alınması/ gönderilmesi,
(d) ITU regülasyonunun telsiz telgraf haberleşmesi ile ilgili bölümleri ve denizde can güvenliği ile ilgili anlaşmalar hakkında bilgi sahibi olunması,
(5) Telsiz telefon operatör ehliyetnamesi:
Adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır;
(a) Telsiz telefon temel prensiplerinin bilinmesi,
(b) Telsiz telefon cihazlarının pratik kullanımı ve ayarları hakkında detaylı bilgi sahibi olunması,
(c) Telsiz telefonla doğru olarak gönderme ve alma yapabilmesi,
(d) ITU regülasyonunun telsiz telefon haberleşmesine ilişkin bölümleri ve özellikle denizde can güvenliği ile ilgili anlaşmalar hakkında bilgi sahibi olunması,
(6) Tahditli telsiz telefon ehliyetnamesi:
Adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır;
(a)Telsiz telefon cihazlarının çalıştırılması ve ayarı hakkında pratik bilgi sahibi olunması,
(b) Telsiz telefon ile doğru olarak gönderme ve alma yapabilmesi,
(c) ITU regülasyonunun telsiz telefon haberleşmesine ilişkin bölümleri ve özellikle denizde can güvenliği ile ilgili anlaşmalar hakkında bilgi sahibi olunması,
d. Deniz mobil servisi için ehliyetname cinsleri ve özellikleri:
(1) Deniz mobil servisi için operatör ehliyetname tipleri 6 sınıfa ayrılır.
(a) Genel telsiz operatör ehliyetnamesi,
(b) 1 nci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyetnamesi.
(c) 2 nci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyetnamesi,
(d) Telsiz telgraf özel operatör ehliyetnamesi,
(e) Telsiz telefon operatör ehliyetnamesi,
(f) Tahditli telsiz telefon operatör ehliyetnamesi,
(2) Genel telsiz operatör ehliyetnamesi:
Genel telsiz operatör ehliyetnamesi alacak adaylarda aşagıdaki nitelikler aranır;
(a) Elektrik, radyo teorisi ve (b), (c), (d) fıkralarında belirtilen ihtiyaçları karşılıyabilecek nitelikte elektronik prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak,
(b) Deniz telsiz telgraf ve telsiz telefon alıcı ve vericileri, deniz anten sistemleri, otomatik alarm düzenleri, can kurtaran ve diğer kurtarma taşıtlarındaki radyo cihazları, yön bulma cihazları ve bunların yardımcı elemanları, motor, alternatör jeneratör, invertör, doğrultmaç, akü de dahil olmak üzere modern telsiz haberleşme cihazları hakkında teorik bilgi ile denizde kullanılan telsiz sistemlerinin prensipleri ve bakımı hakkında genel bilgi sahibi olunması,
(c) (b)fıkrasında belirtilen cihazların, DF yönünü bulmak ve yön bulma radyo cıhazının kalibrasyonu da dahil olmak üzere, çalışmaları ,ayarlarıve bakımları hakkında pratik sahibi olunması,
(d) (b)fıkrasında belirtilen cihazlarda seyir esnasında meydana gelecek arzaların yerinin buluması ve giderilmesinin sağlanması,
(e) Mors kodu ile dakikada beş karaekterden oluşan kod grubundan hatasız olarak 16 grubun alınması/gönderilmesi veya metin halinde 20 kelimenin alınması/gönderilmesi,
(f) Telsiz telefonla doğru alma ve gönderme yapabilmesi,
(g) ITU regülasyonunun telsiz haberleşmesine ilişkin bölümleri ve denizde can güvenliği ile ilgili anlaşmalar hakkında bilgi sahibi olunması.
(h) Dünya coğrafyası, özellikle deniz ve hava rotaları ve önemli haberleşme noktaları hakkında bilgi sahibi olunması,
(i)İngilizce veya Fransızca dillerinden birini yeterli derecede bilmek ve bu dilleri kullanarak uluslararası haberleşme kurallarına göre haberleşme yapabilmek,
(3) Birinci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyetnamesi:
Birinci sınıf operatör ehliyetnamesi alacak adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır;
(a) Temel elektirik ve radyo teorisi üzerinde genel bilgi, mobil servislerde kullanılan çeşitli telsiz telgraf ve telsiz telefon cihazlarının yön bulma cihazları da dahil olmak üzere, ayar ve pratik kullanılmaları, ayrıca diğer seyrüsefer cihazları üzerinde genel bilgi,
(b)(a)fıkrasında belirtilen cihazların çalıştırılmasında ve bakımlarında kullanılacak cihazlar hakkında teorik ve pratik bilgi,
(c) Seyir esnasında (a) fıkrasında belirtilen cihazlarda meydana gelebilecek arızaların giderilmesi için gerekli pratik bilgi,
(d)Mors kodu ile dakikada, beş karekterden oluşan kod grubundan hatasız olarak 20 grubun alınması/gönderilmesi veya metin halinde 25 kelimenin alınması/gönderilmesi,
(e) Telsiz telefonla dogru alma ve gönderme yapabilmesi,
(f) ITU reglasyonunun telsiz haberleşmesine ilişkin bölümleri ve denizde can güvenliği ile ilgili anlaşmalar hakkında bilgi sahibi olunması,
(g) Dünya coğrafyası,özellikle deniz ve hava rotaları ve önemli haberleşme noktaları hakkında bilgi sahibi olunması,
(h)İngilizce veya fransızca dillerinden biri ile uluslararası haberleşme kurallarına göre yazılı veya sözlü haberleşme yapabilmesi.
(4) İkinci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyetnamesi:
İkinci sınıf operatör ehliyetnamesi alacak adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır;
(a)Elektrik ve radyo teorisi üzerinde genel bilgi,mobil servislerinde kullanılan çeşitli telsiz telgraf ve telsiz telefon cihazlarının,yön bulma cihazlarıda dahil olmak üzere,ayar ve pratik kulanılmaları,ayrıca diğer deniz haberleşme cihazları üzerinde genel bilgi,
(b)(a)Fıkrasında belirtilen cihazların çalıştırılmasında ve bakımlarında kullanılacak cihazlar hakkında teorik ve pratik bilgi,
(c)Seyir esnasında (a) fıkrasında belirtilen cihazlarda meydana gelebilecek arızaların giderilmesi için gerekli pratik bilgi,
(d)Mors kodu ile dakikada beş karekterden oluşan kod grubundan hatasız olarak 16 grubun alınması/gönderilmesi veya metin halinde 20 kelimenin alınması/gönderilmesi.
(e)Telsiz telefonla doğru alma ve gönderme yapabilmesi,
(f)ITU regülasyonunun telsiz haberleşmesine ilişkin bölümleri ve denizde can güvenliği ile ilgili anlaşmalar hakkında bilgi sahibi olunması,
(g)Dünya coğrafyası,özellikle deniz ve hava rotaları ve önemli haberleşme noktaları hakkında bilgi sahibi olunması,
(h)İngilizce ve fransızca dillerinden biri ile uluslaraarası haberleşme kurallarına göre yazılı veya sözlü haberleşme yapabilmesi,
(5) Telsiz telgraf özel operatör ehliyetnamesi:
Telsiz telgraf özel operatör ehliyetnamesi alacak adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır;
(a)Elektrik ve radyo teorisi üzerine genel bilgi, mobil servislerde kullanılan çeşitli telsiz telgraf ve telsiz telefon cihazlarının, yön bulma cihazları da dahil olmak üzere, ayar ve pratik kullanılmaları, ayrıca diğer deniz haberleşme cihazları üzerinde genel bilgi,
(b) Telsiz telgraf cihazlarının çalışması ve ayarları hakkında pratik bilgi,
(c) Telsiz telgraf haberleşmesine ITU regülasyonun uygulanması ve özellikle denizde can emniyeti ile ilgili kısmını bilmek,
(6) Telsiz telefon operatör ehliyetnamesi;
Telsiz telefon operatör ehliyetnamesi alacak adaylarda aşagıdaki nitelikler aranır;
(a) Telsiz telefon temel prensiplerini bilmek,
(b) Telsiz telefon cihazının pratik kullanımı ve ayarları hakkında detaylı bilgiye sahip olmak,
(c) Telsiz telefonla doğru olarak gönderme ve alma yapabilmek.
(d) Telsiz telefonla haberleşmesine ITU reglasyonunun uygulanması ve özellikle denizde can emniyeti ile ilgili bölüm hakkında detaylı bilgi sahibi olmak.
(7) Tahditli telsiz telefon operatör ehliyetnamesi;
Tahditli telsiz telefon operatör ehliyetnamesi alacak adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır;
(a)Telsiz telefonun çalışması hakkında pratik bilgi,
(b)Telsiz telefonla doğru olarak alma ve gönderme yapabilmesi,
(c)Telsiz telefon haberleşmesine ITU regülasyonunun uygulanması ve özellikle denizde can emniyeti ile ilgili bölüm hakkında detaylı bilgi sahibi olmak.
e.Telsiz operatörlerinin eğitim,öğretim ve sınav konuları ile bunları tesbite yetkili makam:
(1)Ehliyetli telsiz operatörleri sınav soruları bakanlık tarafından tesbit edilir:
(2)Eğitim ve öğretim konuları Bakanlığın koordünatörlüğünde; Milli Eğitim Bakanlığı, TSK'leri ve İçişleri Bakanlığı ile birlikte tesbit edilir.
(3) Bu yönetmeliğin yayınlanmasını müteakiben,kamu kurum ve kuruluşları ilegerçek ve tüzel kişiler telsiz operatörü yetiştirme öğretim merkezleri açabilir.
Ancak bunun için bakanlıktan izin alınması zorunludur.
f. Telsiz operatörlerinin sınav için müracaat usulleri ve sınav uygulama esasları;
(1) Telsiz operatörü ehliyeti almak isteyenlerin, Bakanlığa müraccat etmeleri gereklidir.
(2) Ehliyet için yılda iki defaMart/Eylül aylarında olmak üzere sınav açılır. Sınavlar yazılı ve tespit edilecek konularda tatbiki olarak uygulanır.
(3)Ehliyet alınabilmesi için; yazılı ve pratik sınavlarda, 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı en az 70'er puan alması şarttır.
g. 1'nci ve 2'nci sınıf telsiz telgraf operatörleri aynı zamanda sınıflarında telsiz telefon operatörlüğüde yapabilirler.
h. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler ruhsat ve kullanma izni alarak çalıştırdıkları aşağıdaki telsiz sistemlerinde görevlerine uygun operatör ehliyetini haiz telsiz operatörü kullanmak mecburiyetindedirler.
(1)Sabit istasyonlarda;
(a) Yurt içinde mors çalışması yapanistasyonlarda telsiz telgraf özel ehliyetine sahip operatörlerin bulundurulması zorunludur.
(b) Yurt dışı haberleşme ve işbirliği sağlayan bütün telsizistasyonlarında, en az 2 nci sınıf telsiz telgraf ehliyetli operatörler bulundurulması şarttır.
(c) Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı haberleşmelerinde, otomatik haberleşme araçları ( teleks ve bilgi aktarma sistemleri gibi ) kullanan bütün telsiz istasyonlarında, 2 nci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyetine sahip personelin çalıştırılması mecburidir.
(d) Gerçek kişilerin işletmekte oldukları amatör telsiz istasyonu sahiplerinin, en az 2 nci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyetine sahip olmaları zorunludur.
(2) Mobil istasyonlarda:
(a) Karada (HF) bandında bir ana istasyona bağlı olarak çalışan araç telsizleri istasyonlarında, ehliyetli operatör aranmaz.
Ancak hareket halinden sabit duruma geçerek muhabere sağlayan mobil istasyonlarda telsiz telgraf özel ehliyetli operatör kullanılması zorunludur.
(b) VHF/UHF ana istasyonlarına bağlı olarak çalışan, sabit,araç ve el telsizlerini kullanan operatörlerden ehliyet aranmaz.
i.Deniz hizmetlerinde en az bulundurulması gereken operatör sayısı ve haiz olmaları zorunlu ehliyet tipleri :
(1) 1 nci sınıf gemi telsiz istasyonlarında; 1 nci sınıf telsiz telgraf ehliyetli en az bir operatör,
(2) İkinci veya üçüncü sınıf gemi telsiz istasyonlarında , baş operatörün en az 1 nci veya 2 nci sınıf operatör ehliyeti olması,
(3) 4 ncü sınıf gemi telsiz istasyonlarında , bir operatörün en az 1 nci ve 2 nci sınıf telsiz telgraf ehliyeti olması,
(4) Sadece telsiz telefon cihazı bulunduran gemilerde, bir operatörün ya telsiz telefon ya da telsiz telgraf operatörü ehliyetini haiz olması gereklidir.
(5) Sahil telsiz istasyonlarında İngilizce veya Fransızca dillerinden birisiyle , uluslararası telsiz haberleşme usullerine göre haberleşme yapabilen telsiz telefon ehliyetli telsiz operatörü bulundurulması aranır.
(6) Liman içinde görme haberleşme araçları ile haberleşen sabit ve mobil istasyonlarda çalıştırılacak operatörlerde ehliyet aranmaz.
j. Yatlarda ve balıkçı gemilerinde bulundurulması gereken ehliyetli operatörler:
(1) Oniki kişi dahil ve daha fazla kapasitedeki yat ve balıkçı gemilerinde birer adet " tahditli telsiz telefon ehliyetli operatör " ehliyetli olması mecburidir.
(2) Kiraya verilen ve (12) kişi dahil ve daha fazla kapasitedeki yatlarda mürettebattan birisinin " tahditli telsiz telefon ehliyetli operatör " bulundurulması mecburidir.
(3) Kişi ve aile ihtiyaçları için kullanılan her kapasitedeki yatlarda " tahditli telsiz telefon ehliyeti aranır.
(4) Yat kullanma ehliyeti bulunan yabancı yatçılardan, kendi yatları ile gelmemeleri halinde mürettebatsız yat kiralamaları durumlarında ayrıca telsiz operatör belgesi aranmaz.
(5) Yat limanlarındaki VHF telsiz istasyonlarında, " telsiz telefon ehliyetli telsiz operatörü " bulundurulması mecburidir.
(6) Yat gemiler dışında kalan her çeşit deniz araçlarında " tahditli telsiz telefon ehliyeti " aranır.
(7) Yat işletmeciliği yapan şirketler, yatlardaki VHF telsiz cihazları ile birlikte, Türk ve yakın komşu ülkelere ait sahil telsiz istasyonlarını,bunların deniz haritalarındaki yerlerini, uluslararası çağrı adları ile kanal frekanslarını gösteren ve bu kanallar üzerinde yapılacak telsiztelefon haberleşme tiplerini ve kurallarını, İngilizce, Fransızca ve Türkçe olarak açıklayan, birer broşür bulundurmak zorundadırlar.Bu broşürler Bakanlığın koordinatörlüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile müştereken hazırlanır.
k. Hava hizmetlerinde :
(1) Hava mobil HF/VHF/UHF haberleşme servisi icra eden hava ve yer personelinde, bu hizmetin ifası için operatör ehliyeti aranmaz.
(2) Hava limanlarında ve meydanlarında hava seyrüsefer ile ilgili olarak çalıştırılan personelden operatör belgesi aranmaz.
(3) 1 ncive 2 nci bendin dışında kalan hizmetlerde, en az 2 nci sınıf telsiz operatör ehliyeti aranır.
Emniyet ve Muhafaza Tedbirleri
MADDE 8.-a.
Telsiz sistemi kuran ve işleten kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler,sistemlerinin yetkisiz kişiler eline geçmesine ve bu kişilerce kullanılmasına mani olucu tedbirler almaya zorunludurlar. Sistemleri Bakanlığa yapılan müracaatta belirtilmiş bulunan maksatlar dışında kullanamazlar.
b. Kamu kurum ve kuruluşlarından; kanundabelirtilmiş bulunan teşkiller dışında kalanlar, telsiz sistemleri üzerinden kodlu ve kriptolu haberleşme yapamazlar.
c. Kanunun kodlu ve kriptolu haberleşme yapmaya yetki verdiği kamu kurum ve kuruluşları dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kodlu ve kriptolu haberleşme yapabilmeleri, HYK'nun izni ve kararı ile mümkündür.
d. Kanunun belirlemiş bulunduğu kamu kurum ve kuruluşları dışında, hangi telsiz sistemleri üzerinden kriptolu haberleşme yapılabileceği hususu, gerek görüldüğü zamanlarda GENKUR'ca kararlaştırılır,Bakanlığa bildirilir ve bu karara göre işlemler yapılır.Ruhsatlarda bu durum belirtilir.
e. Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinin kriptolu haberleşme yapabilmeleri,mütekabiliyet esaslarına dayanır.
f.Bakanlıkca telsiz sistemi kurulması izni verilirken; ruhsat sahiplerince alınması gereken emniyet ve muhafaza tedbirleri ile ilgili bir talimatın hazırlatılması ve Bakanlıkça onaylandıktan sonra yürürlüğe konulması sağlanır.Denetimlerde özellikle bu talimat ve talimatta alınması gereken tedbirler aranır.
TelsizSistemlerinde Enterferansın giderilmesi
MADDE 9.-
Kamu kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlıktan kurma izni ve ruhsatı alarak meydana getirdikleri telsiz sistemlerini uluslararası haberleşme tekniklerine ve işletme usullerine uyarak çalıştırmaya mecburdurlar.Ancak atmosferik olaylarla, 20 MHz'in üzerinde meydana gelen kozmik gürültüler dışında kalan aşağıdaki hataların ve benzerlerinin önlenmesinden her sistem sahibi sorumludur.
a. Sistemlerin montaj ve yerleşme hataları:
(1) Cihazların teknik kitap ve broşürlerinde belirtilen esaslara göre kurulmaması,
(2) Ruhsatlarda kayıtlı olan anten çeşit ve yayın paternlerinin kullanılmaması,
(3) Sistemlerin elektrik güç hatlarına ve diğer tesislere çok yakın tesis edilmesi ve çalıştırılması.
b. Telsiz operatörlerinin sebep olabileceği genel işletme hataları:
(1) Tahsissiz frakans kullanılması,
(2) Frekansın kaydırılarak çalışılması,
(3) Ayar kontrollarının suni yüklerle yapılmaması,
(4) Cihazların gücünün arttırılması,
(5) Tescil edilmiş emisyonlar dışında çalışılması,
(6) Mobil olarak çalışan telsizlerin , tahsis edilen bölgeler dışında çalıştırılması
c. Cihazların standart çalışma özelliklerini kaybetmeleri.
d. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler enterferans olaylarını Bakanlığa TGM-11 formu ile bildirirler.
e. Seyrüsefer sistemlerine enterferansa sebebiyet veren istasyonlar kapatılır ve normal çalışma ortamı sağlanıncaya kadar faaliyetlerine müsaade edilmez.
f. Tahsisli bulunan frekans veya frekansların yurtdışı yayınlar tarafından enterferansa maruz bırakılması veya propagasyon şartlarının haberleşmeyi engellemesi halinde durum; TGM-11 formu ile Bakanlığa bildirilir. Bakanlık ITU nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak enterferans problemlerine çözüm getirir.
g. Bakanlık ile usulsüz yayınları ve enterferansları izleyen ve tesbit eden birimler arasında karşılıklı işbirliği yapılarak enterferansın giderilmesine çalışılır. mümkün olmadığı hallerde, frekansların tescil tarihleri incelenir ve tescil tarihi itibariyle sonradan tescil yapılmış olana yeni frekans/frekanslar tahsis edilerek konu çözümlenir.
Telsiz sistemlerinin denetimi ve kontrolu
MADDE 10-a.
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere verilen ruhsat ve kullanma izinlerine göre tesis edilen ve işletilen her çeşit telsiz sisteminin ve bu sistemlerde kullanılan cihazların kanun, yönetmelik ve ruhsatlarındaki kayıt ve şartlara aykırı durumlarını hazırlanacak denetleme formlarına göre, yerlerinde denetlemeye Bakanlık yetkilidir.Denetlenecek tesislerin özelliğine göre Bakanlık tarafından özel denetleme heyetleri teşkil edilebilir.
b.Bakanlık, denetlemeye yetkili ve tanıtma kartlı teknik elemanlardan ibaret kişi veya ekipleri ile haberli veya habersiz olarak her telsiz sistemini denetleyebilir.
Denetlenen kamu kurum ve kuruşları ile gerçek ve tüzel kişiler denetleme heyetine gereken kolaylıkları göstermeye mecburdurlar.
Denetlemede ruhsatlardaki kayıt ve şartlara aykırı durumlar tesbit edilirse kullanma izinleri geri alınır ve düzeltici tedbirlerin uygulanması için (45) günlük düzeltme süresi verilir. Bu süre zarfında düzeltme yapılmadığı takdirde ruhsatları iptal edilir.
c. Türk karasularına ve limanlarına giren yabancı deniztaşıtları ile Türk hava sahasına giren ve Türk hava limanlarına inen hava araçlarındaki telsiz haberleşme ve seyrüsefer cihazları, gerekli görüldüğünde Türkiye'nin taraf olduğu " Milletlerarası Telekomünikasyon sözleşmesine" ve bu sözleşmeye istinaden çıkarılmış bulunan tüzük ve yönetmeliklere göre denetlenebilir.
(1) Denizde; gemi/gemi ve gemi/kara haberleşmesini engelleyecek veya deniz seyrüsefer hizmetlerini tehlikeye düşürecek durumlar tesbit edildiğinde, araçların sefere çıkmasına müsaade edilmemesi için ilgili liman yetkililerine bildirilir.
(2) Haberleşme sistemlerindeki arıza nedeniyle, hava mobil haberleşme ve seyrüsefer servislerinin engellenmesine ve uçuş emniyetinin tehlikeye düşmesine sebebiyet veren hava araçları, gerekli düzeltme yapılıncaya kadar, sivil havacılık oteritesi tarafından uçuştan menedilir. Böyle bir durumun bir yer istasyonu tarafından meydana getirilmesi halinde ise, istasyonun olaya sebebiyet veren faaliyeti Bakanlıkça, aksaklık giderilinceye kadar durdurulur.
Her iki durumda da tesbit edilen noksanlıklar bir tutanak haline getirilir ve tutanakların birer nüshası liman ve hava meydanı yetkililerine verilir.
d. Yabancı TIR ve benzeri araçların telsiz denetimi; denetlemelerde nelerin aranacağı TIR personelinin, milli hudutlarımız içinde telsiz haberleşmesine ilişkin nelere riayet etmeleri gerekeceği Bakanlıkça İngilizce olarak hazırlanacak talimatlarda belirtilerek sağlanır. Talimatlar; Gümrük ve Tekel veya İçişleri Bakanlıklarının görevli personellerince, imza karşılığı TIR ve benzeri araç şoför veya sorumlularına teslim edilir ve Bakanlığa bilgi verilir.
e. Deniz taşıt araçlarına ait telsiz istasyonlarının periyodik senelik denetlemeleri SOLAS-74 anlaşmasına uygun olarak Bakanlıkca yapılır.
İKİNCİ KISIM
HABERLEŞME USULLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Deniz ve Hava Taşıtları Haberleşme Esasları
Deniz ve Hava Taşıtlarının Telsiz Donatımı
MADDE 11-a.
Türk deniz ve limanlarında, göllerinde ve akarsularında yüzen vasıtaların; büyüklükleri, kullanılma amaçları ve gidecekleri mesafeler dikkate alınarak; telsiz haberleşme ve seyrüsefer araçları ile donatılmaları; 2813 sayılı Telsiz Kanunu ve Türkiyenin taraf olduğu ITU ile Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO)'nca çıkarılmış ve memleketimizce onaylanmış bulunan tüzük ve yönetmelikler gereğidir.
(1)Bütün yüzer ve sabit tesislerin telsiz haberleşme sistemleri ile seyrüsefer sistemleri aşağıda, kategoriler olarak belirlenmiştir.
(a) Bütün denizcilik maksatlarına cevap verebilecek; gemi/gemi veya gemi/kara arası haberleşme imkanları sağlayacak verici/alıcıtelsiz cihaz ve sistemleri,
(b) Gemi içi hizmetlerde haberleşmeyi sağlayacak alçak güçlü, taşınabilen telsiz cihazları,
(c) Can ve mal güvenliği ile ilgili, acil hallerde sadece arama ve kurtarma maksatlarında kullanılmak üzere, can filikalarına monte edilecek olan alıcı/verici telsiz cihazları,
(d)Uydular vasıtası ile haberleşmede kullanılan gemi/kara arası telsiz verici/alıcı cihaz ve sistemleri,
(e) Yön bulma, yer tesbiti, trafik, seyir kontrol ve mesafe tayini hizmetlerinde kullanılan çok maksatlı radarlar ve diğer elektronik sistemler,
(f) Su üstü vasıtaları tehlikede iken (S.O.S) işareti vererek araçların yerlerinin tesbitine yarayan ve elektromanyetik dalgalar yayan cihazlar,
(2) Su üstü araçlarında bulunması gereken telsiz haberleşme ve seyrüsefer cihazları, kategorileri ve frekans bandları aşağıda belirtilmiştir.


Su üstü araçların cinsi Telsiz ve Seyrüsefer cihazlarının cinsi Frekans Bandları
(a) 1600 tonajdan büyük yük ve her tonajdaki yolcu gemileri
(b) Diğer her çeşit gemiler:
(I)300 tonajdan büyük
1600 tonajdan küçük gemiler
(II)Her tonajdaki balıkçı
gemileri
(III)Göl ve nehir gemileri
(IV) Liman içi hizmet gemileri
(c) Yatlar:
(I) 12 kişilik ve daha büyük yatlar
(II) Yatişletmelerine ait her çeşit yatlar (1)Telsiz telgraf ve telsiz telefon
alıcı verici, telsiz telgraf nöbet alıcısı
(2)Radar
Telsiz telefon
Telsiz telefon
Telsiz telefon
Telsiz telefon
Telsiz telefon
Telsiz telefon MF,HF,VHF,UHF
HF,VHF
VHF
VHF
VHF
VHF
VHF
(3) Su üstü araçlarında bulundurulacak telsiz cihazlarının tipleri ve kullanma yerleri aşağıda belirtilmiştir.
(a) 1600 tonajdan daha büyük olan yük ve her türlü yolcu gemilerinde bulunan telsiz cihazlarının tümünün tam yedekli olması mecburidir.
(b) Her ne maksatla kullanılırsa kullanılsın, (2) (a) ve (b) bendlerinde gösterilen gemilerde, bir adet gemi tipi VHF deniz telsiz cihazı bulundurulması mecburidir.
(c) Yatlarda bulunacak VHF deniz telsiz cihazları:
(I) (2) (c) bendinde gösterilen yatlarda , bir adet yat tipi VHF deniz telsiz cihazı bulundurulması mecburidir.
(II) Kişi ve aile ihtiyaçları için kullanılan özel yatlardan kapasiteleri 12 kişiden az olanlarla, aynı kapasitedeki diğer deniz aracı, balıkçı teknesi ve benzerlerinde telsiz bulundurmak mecburiyeti yoktur. Ancak talepleri halinde, açık denizde can ve mal emniyeti bakımından bu tür deniz araçlarına en az bir adet VHF deniz el telsizi veya yat tipi VHF deniz telsiz cihazı bulundurulması izni verilebilir.
(d) (2) (a) ve (b) bendlerinde gösterilen gemilere, açık denizde gemi içi haberleşmede, limanlarda yükleme, boşaltma ve manevra esnasında kullanılmak, can ve mal emniyetiyle ilgili durumlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde faydalanılmak üzere, gemilerdeki can filikalarının miktarı kadar VHF deniz el telsizi bulundurma izni verilebilir.
(e) Balıkçı gemilerine, bu gemilerle birlikte hareket eden ufak tekne, motor veya sandallar arasında avlanma sahasında haberleşmede kullanılmak üzere yeteri kadar VHF deniz el telsizi bulundurma izni verilebilir.
(4) Limanlarda bulundurulması mecburi olan telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistemleri:
(a) Liman içi hizmetler için Liman Başkanlıklarında en az 1 adet sabit ve kılavuzluk hizmetleri için yeteri kadar VHF deniz el telsizi, ayrıca en az bir adet 156-163 MHz bandını otomatik tarama kabiliyetli VHF telsiz cihazı bulundurulması mecburidir.
(b) Trafiğin yoğun olduğu limanlarda liman başkanlıklarınca radar sistemi kurulabilir.
(c) Yat limanlarında, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgelendirilmiş yat işletmelerine yalnız yatlarla haberleşme yapılmak kaydıyla sahil istasyonu kurup işletme izni verilebilir. Bu istasyonlardan PTT sistemlerine bağlantı yapılması yasaktır. Aksine hareket edenlerin istasyonları kapatılır ve rusatları iptal edilir.
(d) VHF deniz telsizlerinin satış ve bakım servislerini yüklenen kişi ve kuruluşlara, bakım laboratuvarının hizmet kapasitesini teşvik etmeleri kaydıyla, test maksadıyla ve geçici süreler için, yalnızca teknik konuşmalara inhisar eden yayın yapmaları şartıyla VHF telsiz istasyonu kurma ruhsatı ve işletme izni verilebilir. Bu telsizlerle su üstü araçlarıyla normal haberleşme ve PTT sistemlerine bağlantı yapılamaz. Aksine hareket edenlerin istasyonları kapatılır ve ruhsatları iptal edilir.
(e) Türk limanlarında mevcut, PTT tarafından işletilen , yurtiçi ve yurtdışı telefon haberleşmesine açık deniz VHF sahil telsiz istasyonları Tablo-1 de gösterilmiştir.
VHF dışındaki frekans bandlarında çalışan Türk Sahil istasyonları ile Türk karasuları dışındaki sahil istasyonlarının faaliyetleri için Uluslararası Deniz Seyrüsefer El Kitabına bakılmalıdır.
(5) Türk Limanlarında, karasularında ve uluslararası sularda gemilerin hareket tarzları ve görevleri:
(a) Gemilerde bulunan mürettebat ve yolcuların; gemiden karaya veya karadan gemiye olantelgraf ve telefon haberleşme ihtiyaçlarının, tarifelerinde belirlenmiş ücret karşılığı, gemi telsiz istasyonları ve personelince karşılanması mecburidir.
(b) Yabancı bayraklı yatlardan; gezi,eğlence ve turizm amacıyla Türkiye'ye gelenler, yatlarında bulunan telsizlerini, Türk mevzuatına uymak kaydıyla kullanabilirler.
Bu mevzuata ait esaslar, Bakanlığın koordinatörlüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve PTT'ce müştereken hazırlanarak yayımlanır.
(c) Limanlarda demirde bulunan gemiler hiç bir surette MF ve HF bandlarında haberleşme yapamazlar.
(d) Liman içi faaliyetler Tablo-2'de gösterilen VHF deniz kanallarında ve liman başkanlıklarınca alınacak düzenlemelere göre yürütülür. Liman içi haberleşme, seyir ve kılavuzluk faaliyetlerinde Liman Başkanlıklarının talimatlarına uyulması mecburidir.
Liman Başkanlıkları gerekli gördükleri durumlarda, liman dahilinde ve gemilerde kullanılan telsiz sistemlerini Bakanlıkla koordinede bulunmak kaydıyle, teknik ve işletme yönünden denetleyebilirler.
(e) Haberleşmenin emniyeti bakımından sahil istasyonlarının talimatlarına uyulması mecburidir.
(f) Haberleşme ITU/RR'deki haberleşme kod ve esaslarına göre yapılır.
(g) Uluslararası sularda, IMO'nun yayınladığı, uluslararası haberleşme usullerine aynen rıayet edilir.
(h) Uluslararası Deniz Seyrüsefer El kitabında belirtilen esaslara uyulur.
(i) Denizde can ve mal emniyetiyle ilgili durumlarda SOLAS-74'te belirtilen hususlara riayet edilir.
(6) Su üstü araçlarının, uluslararsı sularda, Türk kara sularında ve limanlarda kullanabilecekleri frekans ve tahditler:
(a) Uluslararası sularda ve Türk karasularında, HF bandından, ITU/RR-60 daki frekanslar kullanılır.
(b) Uluslararası sularda seyredenlerden Türk sahil istasyonları ile VHF bandında temas kuranlarla; Türk karasularında, kıyı ve limanlarındaki her türlü su üstü araçlarınca, Tablo-2 de haberleşme şekli ve maksatları gösterilen VHF haberleşme kanallarından, haberleşme amcına tahsis edilenler kullanılabilir.
(c) Türk karasuları dahilinde, ITU/RR-AP18'den alınan ve Tablo-2 gösterilen 56 uluslararası VHF kanalın dışında hiç bir özel kanal kullanılamaz. Türk limanlarına kayıtlı su üstü araçlarındaki telsizlerde bu 56 kanalın dışında hiç bir ilave kanal bulunamaz. Kanalların frekansları ve çalışma şekilleri değiştirilemez. Mevcut telsizlerden, yukarıdaki standart kanallar dışında kanal ihtiva edenlerin ilave kanalların satıcı firmaların teknisyenlerince iptal edilerek sonucu Bakanlığa bildirilir ve ruhsatına işlenir.
(d) VHF deniz telsiz haberleşmesinde aşağıdaki tehditlere uyulması mecburidir:
(I) Acil durum kanalları olan 6,16,70 ve 76ncı kanallar hiçbir şekilde normal haberleşme için kullanılamaz. 16ncı kanal çağrı ve ilk teması müteakip derhal terkedilir ve uygun konuşma kanalına geçilir.
(II) 15 ve 17 nci kanallarda verici gücü 1Watt'ı geçemez.
(III) Liman sahilinde VHF deniz telsizleri 1Watt'tan yüksek güçle çalıştırılamaz.
(IV) Balıkçı gemilerince avlanma maksadıyla yalnız 9,10 ve 77nci kanallar kullanılır.
(V) Yatlar arasındaki haberleşme yalnız 72 ve 73ncü kanallarda yapılır.
(VI) Limandan ayrılan her su üstü aracı, VHF istasyon telsizini seyir sürecince devamlı açık bulundurmak zorundadır. Cihaz 16 ncı kanal durumuna veya başka bir kanalda çalıştırılıyorsa, çift dinleme (dual watch) durumuna alınır.
(VII) Meteroloji servislerince PTT VHF sahil istasyonlarına aktarılan meteoroloji bilgileri, saat başlarında 67nci kanaldan yayınlanır.. Bu kanal saat başlarından 5 dakika öncesi ve 10 dakika sonrası arasında haberleşme trafiği için kullanılamaz.
(VIII) (5)nci bendde açıklanan usullere ve yukarıda açıklanan tahditl
Kullanıcı avatarı
TA2MJO
 
Mesajlar: 11
Kayıt: Sal Mar 21, 2006 6:06 am
QTH - Şehir: Florence - ALABAMA / USA

Dön TELEKOMUNIKASYON KURUMU

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron