KEGM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI (2010)

Kanun, Yonetmelik, Isletme, Resmi Gazete yayinlari, Dilekce-Basvuru ve diger Amator mevzuatlari

KEGM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI (2010)

Mesajgönderen NA5B » Pzr Oca 31, 2010 9:02 pm

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden: Yayımlanacak metin:


KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMATÖR TELSİZCİLİK
SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, amatör telsizcilik sınavına ve amatör telsizcilik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere, amatör telsizcilik belgesi verilmesine ilişkin işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 05/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 43 üncü maddesi ile 08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 -(1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Acil durum ve afet haberleşmesi: Amatör telsizcilerin afet, beklenmedik olaylar ya da can ve mal emniyeti, milli güvenlik ile ilgili durumlarla bunların tatbikatlarında olağanüstü hal ve acil durum haberleşmesinde görevli kuruluşlara yardımcı olmak üzere ilgili birimlerle veya kendi aralarında yaptıkları telsiz haberleşmesini,
b) Aday: Amatör telsizcilik belgesi almak ya da belge sınıfını yükseltmek için, amatör telsizcilik sınav başvuruları kabul edilen gerçek kişileri,
c) Amatör belge sınıfı: Amatör telsizcinin çağrı işareti, frekans, güç ve modülasyon türlerine işaret eden belgelendirme düzeyini,
ç) Afet ve acil durum amatör haberleşme operatörü: Afet ve acil durum yönetiminde görev alan ilgili kuruluş akreditasyonu ile gönüllülük esasına dayalı olarak afet ve acil durum haberleşmesinde yer alan amatör telsizcileri,
ç) Afet ve acil durum amatör haberleşme operatörü: Gönüllülük esasına dayalı olarak afet ve acil durum haberleşmesinde yer alan amatör telsizcileri,
d) Amatör telsiz haberleşmesi: Amatör telsizcilerin kişisel, maddi veya siyasi çıkar gözetmeksizin, teknik gelişim ya da hobi amacı ile amatör radyo bant planına uygun olarak aralarında yaptıkları, ulusal ve uluslararası boyuttaki telsiz haberleşmesini,
e) Amatör telsiz istasyonu: Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil ve olağanüstü durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarınca ya da amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilerin, Kurum tarafından 18/07/2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği”nde belirtilen frekans ve güç sınırlarında kullandığı telsiz haberleşmesi için gerekli, tüm eklentileri ile birlikte seyyar veya sabit bir konumdaki bir yada daha fazla alıcıdan veya vericiden yada bunların birleşiminden oluşan sistemi,
f) Amatör telsizci: Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiyi,
g) Amatör telsizcilik belgesi: Amatör telsizcilik sınavını kazanan gerçek kişilere ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkeler tarafından amatör telsizcilerine verilen, kimlik, sınıf ve çağrı işaretini gösteren belgeyi,
ğ) Amatör radyo bant planı: “Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği”nde amatör telsiz haberleşmelerine izin verilen çıkış gücü, emisyon, bant genişliği ve frekansları gösterir bant planını,
h) Bölge numarası: Amatör telsizcilik belgesi için yapılan başvuruda beyan edilen ve istasyonun bulunduğu adresin dahil olduğu amatör bölgelere ait numaraları,
ı) CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administraions): Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliğini,
i) Çağrı işareti: Amatör telsizcilere veya organizasyonlara kimlik göstergesi olarak tahsis edilmiş, özgün harf–rakam grubunu,
j) Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi,
k) Geçici amatör telsizcilik belgesi: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkelerden alınmış amatör telsizcilik belgesine sahip olup, Türkiye’de üç aydan fazla faaliyette bulunmak isteyen amatör telsizcilere verilen belgeyi,
l) Haberleşme kayıt defteri (log book): Amatör telsiz haberleşme kayıtlarının tutulması amacıyla kullanılan defteri,
m) IARU(International Amateur Radio Union): Uluslararası Amatör Telsizciler Birliğini,
n) ITU(International Telecommunication Union): Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,
o) Kanun: Elektronik Haberleşme Kanununu,
ö) KEGM: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü,
p) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
r) Organizasyon: A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip sorumlu operatörü bulunmak kaydıyla amatör telsiz istasyonu kuracak olan amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, afet ve acil durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları, araştırma kurumları ve benzerlerini,
s) QSL kartı: Amatör telsizciler arasında yapılan haberleşme kayıtlarının, haberleşmenin kanıtı olmak üzere, karşılıklı olarak iletilmesinde kullanılan posta kartını,
ş) SWL: 0-30 MHz frekans bandı arasında yayın yapan ulusal ve uluslararası istasyonları dinleyen kısa dalga dinleyicisini,
t) Sorumlu operatör: Organizasyonlar tarafından kurulan istasyonlardan sorumlu, A sınıfı belgeye sahip amatör telsizciyi,
u) Telsiz: Aralarında fiziki bağlantı olmaksızın, elektromanyetik dalgalar yoluyla, açık, kodlu veya kriptolu ses ve veri almaya, vermeye veya yalnızca almaya ya da vermeye yarayan sistemleri,
ü) TİM: Telsiz İşletme Müdürlüğünü,
v) Yönetim Kurulu: KEGM Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri

Çağrı işareti verilmesi
MADDE 5- (1) Amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiler ile amatör organizasyonlara çağrı işareti tahsis edilir. Kurulan her istasyon için ayrı çağrı işareti verilir.
Çağrı işaretlerinin yapısı
MADDE 6- (1) Çağrı işaretleri; ön ek, bölge numarası ve son ek olmak üzere üç bölümden meydana gelir.

(2) Ön ek; TA, TB, TC veya YM harf grubundan;
a) A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişilere TA,
b) B ve C sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişilere TB,
c) Amatör telsizciler veya organizasyonlar tarafından; yarışma, özel günler, kutlama ve anma günleri için geçici olarak kurulan istasyonlara TC,
ç) Organizasyonlar tarafından kurulan analog veya dijital aktarıcı veya röle istasyonlarına istasyonlarına YM,
ön eki ile başlayan çağrı işareti tahsis edilir.

(3) Bölge numarası, çağrı işaretinin üçüncü karakteri olup ek-1 deki listeye göre verilir.

(4) Son ek; bölge numarasından sonra gelen en az bir, en çok üç harften oluşan harf grubudur.
(a) Amatör telsiz derneklerine, ilk harfi K olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.
(b) Eğitim ve öğretim kurumlarına, ilk harfi X olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.
(c) Afet ve acil durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlara, ilk harfi E olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.
(ç) İzcilik kuruluşlarına, ilk harfi S olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.
(d) Araştırma kurumlarına, ilk harfi R olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.
(e) Bu maddenin a, b, c, ç ve d bentlerinde sayılanlar dışında kalan organizasyonlara ilk harfi V olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.

(5) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile mütekabiliyet anlaşması olan ülkelerden üç aydan az süre için Türkiye’ye gelen ve amatör telsiz haberleşmesi yapmak isteyen amatör telsizciler, kendi ülkelerinden aldıkları çağrı işaretlerinin başına;
a) A sınıfı muadili belgeye sahip olanlar TA, B ve C sınıfı olanlar TB ön ekini,
b) Bulundukları bölge numarasını,
c) “/” ( ayırma ) işaretini,
ilave ettikten sonra çağrı işaretlerini kullanarak telsiz haberleşmesi yapabilirler.

(6) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile mütekabiliyet anlaşması olan ülkelerden üç ay ve daha fazla süre için geçici olarak Türkiye’ye gelen ve telsiz haberleşmesi yapmak isteyen amatör telsizcilere, ülkelerinden aldıkları belge sınıfına uygun, TA veya TB öneki ile başlayıp, bulundukları yerin bölge numarasını içeren ve son eki Z harfi ile başlayan üçlü harf grubundan oluşan çağrı işareti tahsis edilebilir.

(7) SOS ve Q harfi ile başlayan üçlü harf grupları çağrı işaretlerinde kullanılmaz.

(8) KEGM hizmet gereği son ek harf gruplarının tahsisini durdurabilir, kullanıma açabilir.

(9) Son eklerde üçlü grupların tamamen kullanılmasını müteakip dörtlü grupların verilmesine geçilebilir.

Belgenin yenilenmemesi, iptali veya ölüm ile organizasyonların feshi hallerinde çağrı işareti tahsis işlemleri
MADDE 7– (1) Çağrı işaretlerinin;
a) Amatör telsizcilik belgesinin süresi sonunda yenilenmemesi,
b) Organizasyonun feshi, tasfiyesi veya yetkilisinin müracaatı üzerine iptal edilmesi,
c) Bölge değişikliği,
ç) KEGM tarafından belge veya çağrı işaretlerinin iptali,
d) Sahibinin kullanmaktan vazgeçmesi,
gibi hallerde on yıl süre ile tahsis edilmez.
(2) Çağrı işaretinin tahsis edildiği amatör telsizcinin ölümü veya vesayet altına alınması halinde, amatör telsizcilik belgesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla, vasi ya da varislerden hak sahibi olduğunu belgeleyen, aynı bölgede mukim ve eşdeğer amatör telsizcilik belgesi sahibi olan müracaatçıya bu çağrı işareti tahsis edilebilir.

Özel etkinlikler için geçici çağrı işareti tahsisi
MADDE 8- (1) Amatör telsizcilik camiasını ya da daha büyük bir kitleyi ilgilendiren özel gün ve durumlarda KEGM tarafından uygun görülmesi halinde,bu yönetmeliğin 6. maddesinin 2nci fıkrasının c bendine göre çağrı işareti tahsisi yapılır. Bu durumda özel günlere ilişkin olmak üzere ön ek’ten sonra rakam grubu verilebilir ve son ekte kısıtlama aranmaz.
(2) Talep özel etkinlik tarihinden en az on gün önce KEGM’ne ulaştırılır.
(3) Özel etkinlikler için 60 güne kadar çağrı işareti tahsis edilebilir. Bu süre en çok 60 gün uzatılabilir.


Son ek tahsisi
MADDE 9 – (1) Amatör telsizcilere üç karakterli son ek tahsisi yapılır.
(2) Beş yıllık A sınıfı belge sahibi olanlara boşta bulunan iki karakterli, on yıllık A sınıfı belge sahibi olanlara boşta bulunan tek karakterli son ekler tahsis edilebilir.
Adres ve çağrı işareti değişiklikleri
MADDE 10- (1) İkamet adresi değişen amatör telsizciler ile organizasyonlar yeni adreslerini üç ay içinde KEGM’ne bildirmek zorundadır.
(2) Amatör telsizcilik belgesi için yapılan başvuruda beyan edilen ikamet adresi farklı bir bölge içinde kalacak şekilde değişen amatör telsizciler/organizasyonlar ile faaliyet konusu değişen organizasyonlar amatör telsizcilik faaliyetlerine devam edebilmek için üç ay içerisinde müracaat ederek yeni çağrı işareti tahsisi ve belge yenilenmesi talebinde bulunmak zorundadır. Ancak mevcut çağrı işaretlerini değiştirmek istememeleri halinde ise; KEGM’ne bildirmek kaydıyla, değişen bölge rakamını (/) işaretinden sonra eklemek koşulu ile mevcut çağrı işaretini kullanabilirler.
(3) Çağrı işaret değişikliği talepleri, bu madde ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri gözetilerek karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar

Sınav ilanı
MADDE 11- (1) Amatör telsizcilik sınavları KEGM veya KEGM tarafından belirlenen eğitim kurumlarınca saptanacak yer ve zamanda yılda en az iki defa yapılır.
MADDE 11- (1) Amatör telsizcilik sınavları KEGM tarafından saptanacak yer ve zamanda yılda en az iki defa yapılır.

(2) Sınav yer ve zamanı sınav tarihinden en az otuz gün önce KEGM’nün web sayfasında yayınlanır.

Sınav başvurusu ve değerlendirme
MADDE 12- (1) Amatör telsizcilik sınavı için başvuruda bulunacakların on iki yaşından büyük ve temyiz kudretine sahip olması zorunludur
(2) Sınav başvuruları sınav tarihinden on gün öncesine kadar kabul edilir. Müracaatçılar A/B sınıfı veya C Sınıfı amatör telsizcilik belgesinden biri için sınav tercihi yaparlar.
(3) Sınav giriş ücretini yatıranlar amatör telsizcilik sınav başvurularını KEGM web sayfasından elektronik ortamda yapabilecekleri gibi web sayfasından edinebilecekleri başvuru formlarını doldurarak şahsen, posta yoluyla yapılır.
(4) KEGM’e başvuru formunun teslim edildiği ya da ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Posta veya diğer dernekler vasıtasıyla yapılan müracaatlarda yaşanan gecikmeler kabul edilmez.
(5) Müracaatçılar, sınava girecekleri yer olarak ilgili formda belirtilen sınav bölgelerinden birini tercih ederler.
(6) Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde sınava girme hakkı kazanan adaylara sınava giriş belgesi verilir, gönderilir veya giriş listesi KEGM web sayfasında ilan edilir. Kabul edilmeyen başvurular gerekçeleri ile müracaatçılara bildirilir.

Sınav komisyonu
MADDE 13- (1) Sınavlar KEGM’ce veya KEGM tarafından belirlenen eğitim kurumlarınca oluşturulacak sınav komisyonları tarafından yapılır.
MADDE 13- (1) Sınavlar KEGM’ce veya Kamu Yararın Çalışan Amatör Telsizcilik Dernekleri tarafından KEGM oluru ile oluşturulacak 3 (Üç) kişiden oluşan sınav komisyonları tarafından yapılır. Sınav Komisyonu Başkanı KEGM’nden görevlendirilir.


Sınav konuları
MADDE 14- (1) Sınav müfredatının genel özellikleri şunlardır:
a) A ve B Sınıfı: Bütün ilgili amatör radyo düzenlemeleri, haberleşme teknolojileri işletim prosedürlerini Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde belirtilen amatör telsizcilerin kullanacakları frekans bandları ve teknik kriterleri kapsar.
b) C Sınıfı: Pratik ve temel haberleşme teknikleri ve ilgili ulusal ve uluslar arası işletim düzenlemeleri ve ekipmanın kullanımı ile birlikte Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde belirtilen bu sınıf amatör telsizcilerin kullanacakları frekans bandları ve teknik kriterleri kapsar.

Sınav başvuru ücreti
MADDE 15- (1) Adaylardan Yönetim Kurulunca belirlenen sınav giriş ücreti alınır.

Sınav yönetimi
MADDE 16- (1) Sınav dili Türkçedir. Sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşur ve tek oturumda yapılır.
(2) Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmaz.
(3) Adaylar, aday listesi üzerinden kimlik kontrolü yapılarak sınava alınır.
(4) Sınav süresi iki saattir. Sınav süresinin başlangıcı, bitimi, sınav süresince kopya çekilmesi vb durumlar tutanakla belgelendirilir.
(5) Sürenin sona ermesine rağmen sınav kâğıdını vermeyenlerin sınavı değerlendirmeye alınmaz.
(6) Kopya çektiği tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır, üç yıl müddetle sınav başvuruları kabul edilmez.
(7) Sınav kâğıtları veya elektronik ortamda yapılan sınav verileri iki yıl saklanır. (8) Haberleşme, elektrik, elektronik ve fizik dallarından birinde en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olan adaylar, teknik konulardan sınava tabi tutulmazlar.
(9) Sınavda A ve B sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 75 puan alanlar A sınıfı, 60-74 arası puan alanlar B sınıfı; C sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 60 puan alan adaylar C sınıfı amatör telsizcilik belgesi almaya hak kazanırlar.
(10) Engelli adaylar için sınav komisyonu gerekli önlemleri alır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve duyurusu
MADDE 17- (1) Sınav, sınav komisyonunca onbeş gün içinde değerlendirilerek sonuçlar KEGM web sayfasından ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Amatör Telsizcilik Belgesinin Düzenlenmesi ve Ücretler

Amatör telsizcilik belge sınıfları
MADDE 18- (1) A Sınıfı Belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği ekinde yer alan tüm frekans bantlarında, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar.
(2) B sınıfı Belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde B sınıfı için belirtilen frekans bantlarında, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar.
(3) C sınıfı Belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde B sınıfı için belirlenen Spektrumun bir bölümüne düşük güç seviyelerinde kısıtlı erişimi sağlar.

Amatör telsizcilik belgesinin düzenlenmesi
MADDE 19- (1) Sınavda başarılı olanlar ile mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış, Türkiye’de geçici süreyle amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak yabancılara ve mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına belge verilmesi için aşağıdaki usuller uygulanır.

a) Amatör telsizcilik sınavında başarılı olan ve sınavdan sonra en geç bir yıl içerisinde
1) İki adet fotoğraf,
2) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,
3) Adres beyanı,
4) Adli sicil durum beyanı,
5) Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi,
6) 18 yaşından küçük olanlarda veli ya da vasi oluru,
ile başvuruda bulunanlara amatör telsizcilik belgesi verilir. Eksik belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
b) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış ve Türkiye’de üç aydan fazla geçici amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak olan yabancılar,
1) Yazılı başvuru,
2) Belgenin konsolosluktan onaylı sureti,,
3) İki adet fotoğraf,
4) Oturma belgesi,
5) Pasaport fotokopisi,
6) Kullanacağı amatör telsiz cihazlarına ait teknik dökümanları,
7) Belge ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisini eklemek kaydıyla KEGM’den sahip olduğu belgenin bu Yönetmeliğe göre karşılığı olan geçici amatör telsizcilik belgesi alırlar. Talep halinde bu süre altı aylık periyotlar halinde en çok bir yıl uzatılabilir. Tahsis edilen çağrı işaretleri süreleri de belge süresi kadardır.
c) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
1) Yazılı başvuru,
2) Belgenin konsolosluktan onaylı sureti,
3) İki adet fotoğraf,
4) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,
5) Adres beyanı,
6) Adli sicil durum beyanı,
7) Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi,
ile yapılan müracaatlar değerlendirilerek sahip olduğu belgenin bu yönetmeliğe göre karşılığı olan ve asıl belge süresi dikkate alınarak düzenlenen geçici amatör telsizcilik belgesi verilir.
(2) Sınavı kazansalar dahi kamu hizmetlerinden yasaklananlar ile affa uğramış olsalar bile Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 4 üncü kısmının dördüncü bölümü, altıncı bölümü ve yedinci bölümünde yazılı suçlardan, 216 ncı maddesinde yazılı halkı, sınıf, ırk din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlarından mahkûm olanlar ve Türk Ceza Kanununun 151 nci maddesinde yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten hüküm giyenlere, amatör telsizcilik belgesi verilmez.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca verilen amatör telsizcilik belgesinin süresi on yıldır.
(4) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış olup Türkiye’de daimi yerleşen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının belgelerinin süresi dolduğunda talepleri halinde sınıfına uygun amatör telsizcilik belgesi düzenlenerek faaliyetlerine izin verilir.

Amatör telsizcilik belgesinin yenilenmesi
MADDE 20- (1) Süresi biten belgenin yenilenmesi için;
a) Yazılı başvuru,
b) Süresi dolan belgenin aslı,
c) İki adet fotoğraf,
ç) Adli sicil durum beyanı,
d) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,
e) Adres beyanı,
f) Belge yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi,
ile belge süresi bitiminden önceki altı ay içinde başvurulur.

(2) Belgenin kayıp veya tahrip olması ya da bölge değişikliği vb nedenlerle yenilenmesi için;
a) Yazılı başvuru,
b) Tahrip olan belgenin aslı veya kayıp beyanı,
c) İki adet fotoğraf,
ç) Bölge değişikliği halinde adres beyanı,
6) Belge yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi,
ile başvurulur.

(3) Süresi dolan belge sahipleri yenileme işlemi yapılıncaya kadar amatör telsizcilik faaliyetinde bulunamazlar.

(4) Türkiye’de geçici süreyle amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak olan yabancılar, geçici amatör telsizcilik belgesinin kayıp veya tahribi, çağrı işareti değişikliğini gerektirecek şekilde bölgesinin değişmesi durumunda bu yönetmeliğin 19. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre müracaatta bulunurlar.

(5) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geçici amatör telsizcilik belgesinin kayıp veya tahribi, çağrı işareti değişikliğini gerektirecek şekilde bölgesinin değişmesi durumunda bu yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının © bendine göre göre müracaatta bulunurlar.

Amatör telsizcilik belgesini düzenleme ve yenileme ücreti
MADDE 21- (1) Belge almak ya da yenilemek isteyenlerden Yönetim Kurulunca belirlenen belge düzenleme veya yenileme ücreti alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kısa Dalga Dinleyici Belgesi (SWL)

SWL belgesi düzenleme ve çağrı işareti tahsisi
MADDE 22- (1) Kısa dalga dinleyici belgesi, kısa dalga dinleme cihazlarını kullanarak haberleşme yapan tarafların görüşmelerini haberleşme kayıt defterine kaydeden ve bu istasyonlara SWL kartı göndermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına süresiz olarak verilir. Kısa dalga dinleyici belgesi sahipleri bu amaçla kullandıkları radyo alıcıları için, alıcıların teknik özelliklerini belirtir bir dilekçe ile KEGM’ne başvururlar.
(2) Kısa dalga dinleyici belgesi sahiplerine KEGM tarafindan çağrı işareti verilir. Çağrı işareti:
a) TA ön eki,
b) Bulunduğu bölge numarası,
c) Bulunduğu ilin trafik kod numarası,
ç) Üç rakamlı sıra numarası,
olmak üzere dört kısımdan meydana gelir.
(3) Kısa dalga dinleyici belgesinin düzenlenmesi ve yenilenmesi ücrete tabi değildir.


ALTINCI BÖLÜM
Amatör Telsizcilik Haberleşmesine İlişkin Usul ve Esaslar


Yasaklanan uygulamalar
MADDE 23 - (1) Aşağıda belirtilen uygulamalar;
a) Amatör telsiz istasyonunun, herhangi bir maddi çıkar, bir vaat veya bedel karşılığı kullanılması,
b) Amatörlere ayrılan frekans bantlarında müzik, radyo ve televizyon yayınlarının yapılması,
c) Afet ve acil durum haberleşmesi ve eğitim haricinde, amatör telsizcilik belgesi sahibi olmayan kişilerle haberleşme yapılması veya yaptırılması,
ç) Üçüncü şahıs mesajlarının para, ücret veya maddi çıkar karşılığında aktarılması,
d) Kanunlara aykırı olan herhangi bir amaçla veya faaliyetle ilgili haberleşmenin yapılması,
e) Haberleşmelerde toplumun genel ahlak anlayışına ters düşen söz ve ifadelerin kullanılması, işletme kurallarına uyulmaması,
f) Yanlış veya yanıltıcı haberleşme yapılması, kendilerine ait çağrı işaretlerinin veya belgelerin üçüncü şahıslara kullandırılması,
g) Amatör telsiz istasyonlarının kendilerini tanıtmadan haberleşme yapmaları,
ğ) Amatör radyo bant planı haricindeki haberleşmelerin çoğaltılması, üçüncü şahıslara verilmesi, kullanılması veya gizliliğin ihlaline neden olunması,
h) Amatör telsizcilik belgesinin geçerlilik süresi bittiği halde haberleşme yapılması,
ı) Afet ve acil durum haberleşmesinde sivil savunma teşkilatı tarafından verilen talimatlar haricinde; amatör telsizcilik belgesinin izin verdiği frekans bandı, güç ve emisyon tiplerinin dışında haberleşme yapılması,
yasaktır.

(2) Amatör telsizcilik belgesine sahip kişiler amatör radyo band planında belirtilen ve izin verilen çıkış gücü, emisyon, band genişliği ve frekans bantlarında çalışmak zorundadırlar.

Amatör telsizcilik belgesinin iptali
MADDE 24– (1) Amatör telsizcilik belgesi ve çağrı işareti;
a) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen yasaklamalara aykırı davranışların tespiti,
b) Amatör telsizcinin bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yazılı eylemleri nedeniyle hüküm giydiğinin tespiti,
halinde iptal edilir.

(2) Bu madde hükümlerine aykırı davranışları tesbit edilen organizasyonların çağrı işaretleri ve sorumlu operatöre verilen amatör telsizcilik belgesi iptal edilir.
(2) Bu madde hükümlerine aykırı davranışları tesbit edilen organizasyonların çağrı işaretleri iptal edilir.

(3) Organizasyonların feshi veya tasfiyesi halinde belgeleri ve çağrı işaretleri iptal edilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uluslararası Uygulamalar
Madde 25- (1) Amatör telsizcilik ile ilgili olarak uluslararası organizasyonlar olan ITU, CEPT ve bunun gibi kuruluşlar bünyesinde yapılan toplantılar sonucunda amatör telsizcilik belge ve sınavlarına ilişkin alınan kararlar KEGM tarafından uygun görüldüğü takdirde uygulanır.

Eski belgelerin geçerlilik süresi
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan amatör telsizcilik belgeleri, süresi sonuna kadar geçerlidir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınmış ve geçerlilik süresi dolduğu halde yenilenmeyen amatör telsizcilik belgelerinin, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde yenilenmesi zorunludur.

Uygun olmayan çağrı işaretleri
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce tahsis edilmiş ve Yönetmelik kapsamındaki düzenlemelere uygun olmayan çağrı işaretlerinin altı ay içerisinde KEGM’ne müracaat ile Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi zorunludur.


Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kıyı Emniyeti Genel Müdürü yürütür.
EK -1
AMATÖR TELSİZCİ ÇAĞRI İŞARETLERİNDE YER ALAN
BÖLGE NUMARALARININ KAPSADIĞI İLLERİN LİSTESİ
BÖLGE NO : 1

ÇANAKKALE AVRUPA
EDİRNE
İSTANBUL AVRUPA
KIRKLARELİ
TEKİRDAĞ BÖLGE NO : 5

ADANA
AKSARAY
HATAY
KARAMAN
KONYA
MERSİN
NEVŞEHİR
NİĞDE
OSMANİYE
BÖLGE NO : 9

AĞRI
ARDAHAN
ARTVİN
BATMAN
BİTLİS
ERZURUM
HAKKARİ
IĞDIR
KARS
MUŞ
RİZE
SİİRT
VAN
BÖLGE NO : 2

ANKARA
BARTIN
BİLECİK
BOLU
DÜZCE
ESKİŞEHİR
İSTANBUL ASYA
KARABÜK
KIRIKKALE
KOCAELİ
SAKARYA
YALOVA
ZONGULDAK
BÖLGE NO : 6

AMASYA
ÇANKIRI
ÇORUM
KASTAMONU
KIRŞEHİR
SAMSUN
SİNOP
TOKAT
YOZGAT

BÖLGE NO : 0

TÜM ADALAR


BÖLGE NO : 3

BALIKESİR
BURSA
ÇANAKKALE ASYA
İZMİR
MANİSA
BÖLGE NO : 7

BAYBURT
ERZİNCAN
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
KAYSERİ
ORDU
SİVAS
TRABZON
TUNCELİ


BÖLGE NO : 4

AFYON
ANTALYA
AYDIN
BURDUR
DENİZLİ
İSPARTA
KÜTAHYA
MUĞLA
UŞAK
BÖLGE NO : 8

ADIYAMAN
BİNGÖL
DİYARBAKIR
ELAZIĞ
GAZİANTEP
KAHRAMANMARAŞ
KİLİS
MALATYA
MARDİN
ŞANLIURFA
ŞIRNAK

EK -2

SINAV KONULARININ LİSTESİ

I- A VE B SINIFI İÇİN;
a) TEKNİK İÇERİK
1. ELEKTRİK, ELEKTRO MANYETİK VE RADYO TEORİSİ
1.1. İletkenlik
1.2. Elektrik kaynakları
1.3. Elektrik alan
1.4. Manyetik alan
1.5. Elektromanyetik alan
1.6. Sinüzoidal sinyaller
1.7. Sinüzoidal olmayan sinyaller
1.8. Modüle edilmiş sinyaller
1.9 . Güç ve enerji
1.10. Dijital sinyal işleme (DSP)

2. BİLEŞENLER
2.1. Direnç
2.2. Kapasitör
2.3. Bobin
2.4. Transformatör uygulama ve kullanımları
2.5. Diyot
2.6. Transistör
2.7. Muhtelif bilgiler

3. DEVRELER
3.1. Bileşenlerin kombinasyonu
3.2. Filtre
3.3. Güç kaynağı
3.4. Amplifikatör
3.5. Dedektör
3.6. Osilatör
3.7. Faz kenetleme devresi (PPL)
3.8. Farklı zamanlı sinyaller ve ( DSP) sistemler

4. ALICILAR
4.1. Alıcı çeşitleri
4.2. Blok diyagramlar
4.3. Uygulama ve fonksiyonları
4.4. Alıcı özellikleri
5. VERİCİLER
5.1. Çeşitleri
5.2. Blok diyagramlar
5.3. Operasyon ve fonksiyonları
5.4. Verici özellikleri

6. ANTENLER VE İLETİM (TANSMİSYON) HATLARI
6.1. Anten çeşitleri
6.2. Anten özellikleri
6.3. İletim hatları

7. YAYILIM
7.1. Dalga yayılımı
7.2. Faz farkı
7.3. İyonosfer
7.4. Yayılımda günlük değişiklikler

8. ÖLÇÜLER
8.1. Ölçü oluşturma
8.2. Ölçüm aletleri

9. ELEKTROMANYETİK GİRİŞİM (ENTERFERANS) VE ÖNLEMLER
9.1. Elektronik ekipmanlarda elektromanyetik girişim
9.2. Elektronik ekipmanlarda elektromanyetik girişim nedenleri
9.3. Elektromanyetik girişime karşı alınacak önlemler

10. GÜVENLİK
10.1. İnsan vücudu
10.2. Ana güç kaynağı
10.3. Yüksek voltaj
10.4. Şimşek

b) ULUSAL VE ULUSLAR ARASI İŞLETİM KURALLARI VE
PROSEDÜRLER
1. Fonetik alfabe
2. Q-Kodu
3. Mors kodları
4. Operasyonel kısaltmalar
5. Uluslar arası acil durum çağrıları, acil durum trafiği ve ulusal afet
haberleşmesi
6. Çağrı işaretleri
7. IARU bant planları
8. Sosyal sorumluluk ve işletim prosedürleri
9. QSL kartları


c) AMATÖR HİZMET VE AMATÖR UYDU HİZMETİ İLE
İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER 1. ITU Radyo düzenlemeleri
2. CEPT düzenlemeleri
3. Ulusal düzenlemelerII- C SINIFI İÇİN;
a) TEKNİK İÇERİK
1)TEMEL KONULAR
1.1. Birimler ve semboller
1.2. Elektrik devreleri
1.3. Güç ve direnç
1.4. Ohm Kanunu
1.5. Alternatif akım ve voltajlar
1.6. Frekans ve dalga boyu

2) VERİCİLER
2.1. Basit bir vericinin blok diyagramı
2.2. Modülasyon çeşitleri

3) ALICILAR
3.1. Basit alıcının blok diyagramı ve dedektör

4) BESLEME HATTI VE ANTENLER
4.1. Besleme hatları,
4.2. Anten çeşitleri,
4.3. Anten eşleştirmesi
4.4. Anten ayarı
4.5. Duran dalgalar ve SWR metreler, yayın gücü
4.6. Suni yükler (dummy load)

5) YAYILIM
5.1. Dalga yayılımı
5.2. Aralık
5.3. İyonosfer
5.4. Yayılımda günlük değişiklikler
b) ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞLETİM KURALLARI
VE PROSEDÜRLER

1. Fonetik alfabe
2. Q kodu
3. Operasyonel kısaltmalar
4. Çağrı işaretleri
c) AMATÖR RADYO VE AMATÖR RADYO UYDU HİZMETİ İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER
1. ITU Radyo düzenlemeleri
2. CEPT düzenlemeleri
3. Ulusal düzenlemeler
73 de NA5B-TA5B
Mehmet Ozcan
www.turkkonferans.org
Kullanıcı avatarı
NA5B
*****
 
Mesajlar: 715
Kayıt: Prş Ara 15, 2005 7:26 pm
QTH - Şehir: Washington DC Area, USA

Re: KEGM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI (2010)

Mesajgönderen TB2JK » Pzt Şub 01, 2010 4:52 pm

xxx
TB2JK
 
Mesajlar: 6
Kayıt: Pzt Oca 25, 2010 1:31 am
QTH - Şehir: ANKARA


Dön TELEKOMUNIKASYON KURUMU

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron